Huishoudelijk reglement

 1. Het bestuur heeft de bevoegdheid om een nieuw lid aan te nemen c.q. te weigeren e.e.a. in overeenstemming met de statuten.
 2. Actieve leden zijn leden die actief de voltige sport beoefenen; dit kan zijn in wedstrijd- of in recreatieve vorm.
 3. Aanmelden geschiedt door het correct invullen van het inschrijfformulier en kan daarna ingeleverd worden bij één van de instructeurs of een lid van het bestuur.
 4. De aanstelling van instructeurs geschiedt door het bestuur.
 5. Klachten over leden of medewerkers dienen schriftelijk bekend gemaakt te worden aan het bestuur.
 6. Tijdens trainingen te paard is het dragen van een veiligheidscap verplicht behalve bij de door de instructeur aangegeven oefeningen.
 7. Iedere voltigeur is verplicht om zich privé W.A. te verzekeren.
 8. De vereniging noch het bestuur, leden, instructeurs en/of medewerkers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade in welke vorm dan ook.
 9. De vereniging kan materialen aanschaffen die in bruikleen worden gegeven aan de leden. Deze materialen blijven te allen tijden eigendom van de vereniging, bij vermissing of beschadiging moet e.e.a. door de betrokkene worden vergoed, dit ter beoordeling van het bestuur.
 10. De in bruikleen gegeven materialen moeten goed worden onderhouden en er mogen geen veranderingen worden aangebracht.
 11. Bij diefstal wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.
 12. Contributie geldt van 1 januari t/m 31 december.
  a) contributie wordt in januari per jaar vooruit betaald.
  b) bij latere inschrijving contributie naar rato.
  c) bij einde lidmaatschap geen restitutie.
 13. De verenigingscontributie bedraagt voor:
  – actieve leden: € 25,– per kalenderjaar
  – ereleden: niets.
 14. Men dient een maand opzegtermijn in acht te nemen voor het beëindigen van het lidmaatschap. Dit kan schriftelijk (per mail) aan het bestuur doorgegeven worden.
 15. Alleen die leden, die langer dan 1 jaar lid zijn van de vereniging, hebben stemrecht. Een der ouders/verzorgers van minderjarige leden hebben stemrecht.
 16. Vergoedingen:
  – Aan personen, die door het bestuur zijn aangewezen, die namens de vereniging een vergadering of receptie bijwonen mag een vergoeding van € 5,– worden uitgereikt per persoon per vergadering/receptie. Vergaderingen van de vereniging zelf zijn hiervan uitgesloten.
  – Aan de secretaris en penningmeester kan aan het einde van het jaar een vergoeding worden overgemaakt tot een maximum van € 250,– per functie te bepalen op de jaarvergadering.
 17. Standaard giften/bijdragen:
  – € 25,– bij recepties van bruiloften van leden.
  – € 10,– bij recepties van niet leden.
 18. De vereniging erkent jubilarissen die 5, 10, 15, 20 en 25 jaar lid zijn van de vereniging.
 19. De penningmeester is verplicht de kasgelden die de € 500,– te boven gaan, zo spoedig mogelijk te storten op de rekening van de vereniging. De vereniging streeft ernaar geen kasgelden te hebben maar sluit niet uit dat dit in bepaalde situaties of bij bepaalde activiteiten noodzakelijk is.
 20. Voor activiteiten in verenigingsverband is een zwarte legging (rijbroek), het verenigingsshirt en zwarte antislip turnschoenen verplicht.
 21. Tijdens de trainingen is het eten van kauwgom, snoepjes e.d. niet toegestaan, evenals het dragen van sieraden. Bij niet te verwijderen oorbellen graag afplakken.
 22. Voor een ieder, die zijn verplichtingen niet nakomt, geldt artikel 5 van de statuten.
 23. Tot wijzigingen van het Huishoudelijk reglement kan slechts worden besloten door de algemene vergadering, met tenminste een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte geldige stemmen.
 24. In alle gevallen, waarin het Huishoudelijke reglement of statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
 25. De statuten van de vereniging zijn te allen tijden op te vragen bij het bestuur.

Reacties zijn gesloten.